Увійти Погашення
ONLINE

0 800 753 000 ПН-ПТ: 9:00-18:00; СБ-НД: вихідний

Різновиди споживчих кредитів

ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» надає споживчі кредити, що передбачають сплату позичальником заборгованості за договором про споживчий кредит декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається графіком платежів.

Перелік різновидів споживчих кредитів

Різновиди Кредитів Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального) Реальна річна процентна ставка Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою
ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ «БАЗОВИЙ» розміщені тут Акційні пропозиції не передбачені Від 14 474 грн до 47 059  грн.

Строк користування кредитом від 126 до 168 днів, пролонгація неможлива

Від 2 126% до 9 905%

Одноразова комісія за надання кредиту може становити від 17 до 25% від суми кредиту;

Періодична комісія за управління та обслуговування кредиту, розмір якої може становити від 1 до 100 гривень

https://finx.com.ua/docs

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ

«ГРОШІ ДО ЗАРПЛАТИ»

розміщені тут Акційні пропозиції не передбачені Від 1 389 грн. до 6 945 грн.

Строк користування кредитом – 70 днів, пролонгація неможлива

Від 637 179% до 648 844%

Одноразова комісія за надання кредиту може становити 25-28% від суми кредиту;

Періодична комісія за управління та обслуговування кредиту, розмір якої може становити від 1 до 100 гривень

https://finx.com.ua/docs
ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ «ШВИДКИЙ» розміщені тут Акційні пропозиції не передбачені Від 8 000 грн. до 13 334 грн.

Строк користування кредитом 84 дні, пролонгація неможлива

Від 48 084% до 48 168%

Одноразова комісія за надання кредиту становить 25% від суми кредиту;

Періодична комісія за управління та обслуговування кредиту, розмір якої може становити від 1 до 100 гривень

https://finx.com.ua/docs
ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ «РЕФІНАНСУВАННЯ» розміщені тут Акційні пропозиції не передбачені Від 8 236 грн. до 58 824 грн.

Строк користування кредитом від 6 до 12 місяців, пролонгація неможлива

Від 37% до 82%  

Одноразова комісія за надання кредиту може становити від 0 до 15% від суми кредиту;

Періодична комісія за управління та обслуговування кредиту, розмір якої може становити від 1 до 200 гривень

https://finx.com.ua/docs
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)

 1. У випадку, якщо у позичальника (споживача) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання за договором про споживчий кредит, і вони не будуть погашені (виконані) в останній день строку передбаченого договором про споживчий кредит або графіком платежів, виконання зобов’язань зі сплати платежів вважається простроченим позичальником і ТОВ «ФК «Кредіплюс» (надалі – кредитодавець, фінансова установа) має право самостійно або із залученням колекторської компанії розпочати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, відступити права вимоги погашення боргу іншій фінансовій установі, ініціювати процедури стягнення заборгованості в примусовому порядку.
  За несвоєчасне повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю пеню та/або штраф у розмірі, що визначений індивідуальною частиною кредитного договору.
  Якщо Позичальник не сплатив/не повністю сплатив періодичний платіж в день настання дати його належної сплати, визначеної Графіком платежів, а також протягом 5 календарних днів після настання дати платежу, то на 6-й день від дати неналежної сплати Позичальник, якщо тільки він не звільнений від обов’язку сплачувати неустойку, згідно чинного законодавства, зобов’язаний сплатити на користь Кредитодавця штраф у розмірі від 50 до 300 грн. а в подальшому починаючи з 7-го дня пеню за кожний календарний день прострочення в розмірі, що не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

  Сукупна сума неустойки (штрафу та пені) не може перевищувати 50% від загальної суми кредиту, крім мікрокредиту для якого сукупна сума неустойки (штрафу, пені) не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної позичальником за договором про споживчий кредит.

 2. Порушення позичальником (споживачем) виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

 3. Фінансовій установі (ТОВ «ФК «Кредіплюс») забороняється вимагати від позичальника (споживача) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ФК «Кредіплюс» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

 4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах позичальник (споживач) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

 5. Фінансова установа (ТОВ «ФК «Кредіплюс») має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

 6. Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів кредитодавця засобами дистанційних каналів комунікації, зокрема зателефонувавши за тел.: 0-800-753-000

 7. Можливі витрати на сплату позичальником (споживачем) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного позичальником (споживачем) способу сплати.

 8. Ініціювання позичальником (споживачем) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача (пролонгація не передбачається).

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ розміщена за посиланням: https://kis.bank.gov.ua

Повідомляємо, що позичальнику (споживачу) необхідно негайного інформувати ТОВ «ФК «Кредіплюс» про несанкціонований доступ або зміну інформації позичальника (споживача) в системах дистанційного обслуговування ТОВ «ФК «Кредіплюс».

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів міститься за посиланням https://finx.com.ua/personal_data_processing

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Позичальник має право погасити заборгованість (повернути кредит і сплатити комісію (якщо застосовується) та проценти за користування кредитом), що існує (нарахована) на момент сплати, достроково повністю або частково.

Позичальник має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, у випадку виконання наступних необхідних умов: а) письмово повідомити про це Кредитодавця не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання індивідуальної частини Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій; б) протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Позичальник зобов'язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, в сумі одержаній відповідно до індивідуальної частини, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов'язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніше як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

Позичальник (споживач) має право розірвати чи іншим чином припинити договір про споживчий кредит в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у позичальника (споживача) заборгованості перед кредитодавцем за договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, шляхом надсилання письмового повідомлення кредитодавцю.

Інформацію про право споживача після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Написати
в компанію
Напишіть нам, будемо раді відповісти на будь-які ваші питання

відміна
закрити
FinX
Ваші мрії - наші гроші.

Виберіть потрібну суму

Кількість платежів

Платіж по кредиту

грн

Плата за кредит*

Реальна процентна ставка складає від 2.126,00% річних до 648.844,00% річних розрахована з припущення, що позичальник своєчасно та в повному обсязі виконає умови кредитного договору.

грн
До сплати
грн
Дата повернення
Цей віджет не є кредитним калькулятором у розумінні постанови правління НБУ від 05.10.2021 №100 та відображає умови кредитних продуктів Мікрокредит та Споживчий. Повну інформацію про загальні умови кредитування дивись тут , персональні - в договорі.

Ми відправили на Ваш телефон смс з кодом підтвердження заявки

Дякуємо за відправлення заявки!

Ми розглянемо її якнайшвидше і зв'яжемося з вами

закрити
Вибачте, ми не можемо видати Вам кредит

Спробуйте звернутися пізніше.

закрити